BİNANIZA ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALIN!

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre eski binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması zorunludur. Bu tarihten sonra EKB’si olmayan binalardaki evlerin alım-satım işlemi yapılamayacaktır.

Binaların enerji verimlilik notunun daha üst sınıflara yükselmesi binaların değerini arttıracaktır. Bu sebeple, EKB ve iyi not önümüzdeki dönemde hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir kriter olacaktır. Tüketiciler enerji verimliliği olan binaları tercih edeceğinden bu tür gayrimenkullerin piyasa satış ve kiralama bedelleri yükselecektir.

YALITIM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı ENERJİ VERIMLİLİĞİ KANUNU ile enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması ulusal bir hedef olarak ortaya konmuştur.

Bu Kanunun 7(d) Maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında ENERJİ KİMLİK BELGESİ düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiş ayrıca mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esasların yürürlüğe konulacak (BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ) yönetmelik ile belirlenmesi hükme bağlanmıştır.

Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ ise 2008 yılında yürürlüğe konulmuştur. Böylece, toplam kullanım alanı 50 m2’nin üstünde olan tüm binalarda ENERJİ KİMLİK BELGESİ alınması 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle  zorunlu hale gelmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimleri ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A’dan ve G’ye kadar uzanan bir skalada bir Enerji Sınıfı puanlaması alır. A en verimli binalar için, G ise verimsiz binalara verilir. Yeni binaların asgari olarak C sınıfının koşullarını karşılaması gerekir.

Buna göre, yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

YENİ BİNALARDA DURUM: Yönetmeliğin 5. Maddesine göre Yeni bina tasarımında ve mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde enerji verimliliğine ilişkin bu Yönetmelik’teki esaslar göz önüne alınır.Enerji ekonomisi bakımından Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olmayan durumlarda yapı ruhsatı, ENERJİ KİMLİK BELGESİ olmayan binalara yapı kullanım izin belgesi verilmez. Yeni binaların C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması gerekir.

MEVCUT BİNALARDA DURUM: Yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olmasına rağmen Yönetmelik, mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi’nin alınması için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren belli bir süre tanımıştır. Bu süre 1 Ocak 2020’de sona ermektedir. Mevcut Binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, gayri menkul alım satımında, kiralamalarda Enerji Kimlik Belgesi ibrazı bir zorunluluk haline gelecektir. Gayrimenkul alan veya kiralayan tüketiciler, enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için Enerji Kimlik Belgesi sahibi olan yapıları tercih edecek ve enerji verimliliği olan gayrimenkuller lehine satış veya kiralamalarda fiyat farkı doğacaktır.

YALITIMIN BİNAYA GETİRDİĞİ YÜK: Yalıtımın zorunlu olmadığı 2011 yılı öncesinde inşa edilen binaların çoğunda yalıtım olmadığı gibi yapı ruhsatlarında yalıtım yük hesapları da yapılmamıştır. Geleneksel yalıtım malzemeleri kullanılarak sonradan yapılan mantolama uygulamaları binaya ağır yük getirir (8-22 kg/m2). Bu nedenle 3194 sayılı İMAR YASASI gereğince (Madde 21) mantolama işlemi yapılmadan önce bina için statik yük hesaplarının yapılması ve Tadilat Ruhsatı alınması yasal bir zorunluktur.